Polizei Volkswagon 1200 Saloon
Polizei Volkswagon 1200 Saloon Polizei Volkswagon 1200 Saloon Polizei Volkswagon 1200 Saloon Polizei Volkswagon 1200 Saloon Polizei Volkswagon 1200 Saloon Polizei Volkswagon 1200 Saloon
£30.00
old toy, finished with gloss enamel
green + cream