The Poltergeist
The Freeling house

10" x 12"
original gouache on board

2015